Ban lãnh đạo Khoa Điện - Điện tử

Trưởng khoa

ThS. TẠ MINH CƯỜNG

Phụ trách chung

SĐT: 0903043765

Email: taminhcuong@gmail.com

 

 

Phó trưởng khoa

ThS. HUỲNH NGỌC MAI

Phụ trách đào tào

SĐT: 0908155383

Email: huynhngocmailtt@gmail.com

 

 

Phó trưởng khoa

ThS. PHẠM MINH NGHĨA

Phụ trách phong trào và quan hệ doanh nghiệp.

SĐT: 0903348055

Email: phamminhnghia@lttc.edu.vn

 

 

Trưởng bộ môn

Kỹ Thuật Điện – Điện Tử

ThS. VÕ CƯỜNG

Quản lý Tổ Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử

SĐT: 0903634753

Email: vocuong@lttc.edu.vn

 

 

Trưởng bộ môn

Cơ Điện Tử – Tự Động Hóa

ThS. TRẦN NGUYÊN BẢO TRÂN

Quản lý Tổ Cơ Điện tử – Tự Động hóa

SĐT: 0908225475

Email: trannguyenbaotran@lttc.edu.vn

 

 

Trưởng bộ môn

Điện Công Nghiệp

ThS. QUÁCH MINH THỬ

Quản lý Tổ Điện Công nghiệp

SĐT: 0979701817

Email: quachminhthu@lttc.edu.vn

 

 

Tổ trưởng công đoàn

ThS. CAO VĂN TUẤN

Phụ trách các công tác công đoàn: chế độ làm việc, thi đua, khen thưởng, thể dục thể thao…

SĐT: 0907907093

Email: caovantuan@lttc.edu.vn

 

 

Bí thư Đoàn khoa

ThS. NGUYỄN MINH ĐỨC CƯỜNG

 

Phụ trách các công tác Đoàn khoa.

SĐT: 0988847874

Email: nguyenminhduccuong@lttc.edu.vn

 

 

Phó Bí thư Đoàn khoa

ThS. Trần Nam Anh

Hỗ trợ các công tác Đoàn khoa.

SĐT: 0934051615

Email: trannamanh@lttc.edu.vn