Các ngành nghề đào tạo của khoa:
Hiện tại Khoa đào tạo 6 chuyên ngành: Cơ điện tử (Chuẩn quốc tế); Công nghệ kỹ thuật điện , điện tử (Chuẩn quốc gia); Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Điện công nghiệp (Chuẩn Asean); Điện tử công nghiệp.
Các trình độ đào tạo, loại hình đào tạo

Trình độ Cao đẳng:

TT

Tên chuyên ngành đào tạo

Loại hình đào tạo

1

Cơ điện tử

Cao đẳng CLC

Cao đẳng song hành VINFAST

Cao đẳng chính quy

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Cao đẳng CLC (áp dụng CT CDIO)

Cao đẳng chính quy

3

Điện công nghiệp

Cao đẳng CLC

Cao đẳng chính quy

4

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Cao đẳng chính quy

5

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Cao đẳng chính quy

6

Điện tử công nghiệp

Cao đẳng chính quy

 

Trình độ Trung cấp:

TT

Tên chuyên ngành đào tạo

Loại hình đào tạo

1

Cơ điện tử

Trung cấp

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Trung cấp

3

Điện công nghiệp

Trung cấp

4

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Trung cấp

5

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động

Trung cấp

6

Điện tử công nghiệp

Trung cấp