Họp mặt và phân công việc năm học 2021-2022

Họp mặt giảng viên đầu năm học tại Khoa CNTT Nội dung: Trao đổi các vấn đề về kế hoạch giảng dạy Thống nhất các nội dung thực hiện công tác giảng dạy Hướng dẫn các nội dung thực hiện đồ án chuyên